ISM A&D

 

Program ini bertujua memperkenalkan dan melahirkan graduan yanmemenuhi keperluan semasa, menguasai dan mengaplikasi pelbagai disiplin ilmu  dan kemahiran pengaplikasian dakwaserta menjadi peneraju dalam bidanyanberupaya mengintegrasi secara kreatidan inovatif. Seterusnymelahirkan generaintegrasilmu, amal dan iman serta melahirkan tenagkerjyanmampberdaya saing dalam pasaran  dan cabaran semassecara berakhlak dan berintegriti.
 
 Objektif
 1. Mempunyai pengetahuan yang luas dalabidang antropologi dan dakwah.
 2. Mampu menguasai disipliilmu antropologi dari aspek pengaplikasiannya dalam kemahiran  dakwah.
 3. Melahirkan graduan yang dapat mengurus masyarakat dan budaya untuk meningkatkan kualiti hidup dalam pentadbiran dan pengurusan pembangunan mapan.
 4. Mempunyai pengetahuan dalam aspek pengintegrasian kemahiran antropologi dan dakwah dengan teknologmaklumat  dan komunikasi (ICT).
 5. Bertanggungjawab, berketerampilan mulia dan berupaya mengamalkan ciri-cirkepemimpinan.
 6. Berkeyakinan untuk membina dan membentuk kepakaran dalam bidang antropologi  dan dakwah ke peringkat sarjana dan doktor falsafah.
Hasil PembelajaraProgram
 1. Menjelaskan kandungan dan  mempraktik pelbagai disipliilmu antropologi dan dakwah secara bersepadu.
 2. Mengintegrasikan kemahiran antropologdan dakwah, kemahiran teknologmaklumat dan komunikasi dalam melaksanakan perkongsian ilmu pengetahuan
 3. Menyampaikan pandangan dan  pendapat secara berkesan  melalui aspek-aspek afektif dalam pelbagai situaskomunikasi.
 4. Mewujudkan perhubungan yangmesra diantara diri, komuniti dan kerajaan setempat.
 5. Mempamerkan nilai-nilai integriti, kredibiliti dan bertanggungjawab secara berterusan.
 6. Membuat refleksi serta menilai tahap penguasaan kemahiran- kemahiran antropologi  dan dakwah untuk penambahbaikan yang berterusan.
 7. Mengenal pasti idea dan peluang  yanwujud untuk menghasilkan perancangan baharu berkaitan dengan  antropologi dan dakwah.
 Peluang Kerjaya
 1. Usahawan Sosial
 2. Pegawai Pembangunan Masyarakat
 3. Pegawai Kebajikan Masyarakat
 4. Pegawai Khidmat Sosial
 5. Pegawai PenyelidiSosial
 6. Tenaga Akademik
 7. Pegawai Penguatkuasa
 8. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
 9.  Kurator
 10.  Pegawai Arkib
 11.  Pegawai Tadbir Diplomatik
 12.  Pegawai Tadbir
 SYARAT-SYARAT KEMASUKAN
 

Syarat Am Lepasan SPM/Setaraf

 • Warganegara Malaysia
 • Mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) Kepujian termasuk Bahasa Melayu dan LULUS Sejarah dalam peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM).

Syarat Am Lepasan STPM/Setaraf

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai

DAN

 • Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti

ATAU

 • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am

ATAU

 • Lulus Peperiksaan Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00

ATAU

 • Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid

DAN

 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).
 
 
 

 SYARAT KHAS

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (ANTROPOLOGI DAN DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN (DA14)                                    

4 Tahun (8 Semester)

 

STPM

 • Mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM.
 • Mendapat sekurang- kurangnya SATU (1) Gred C pada peringkat SPM daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
  • Usul-Al-Din
  • Al-Syariah
  • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah
  • Manahij Al-Ulum Al-Islamiah
  • Al-Adab Wa Al-Balaghah
  • Bahasa Arab 
 • Mendapat sekurang- kurangnya TIGA (3) Gred C mata pelajaran lain TIDAK TERMASUK Bahasa Melayu pada peringkat SPM
 • Mendapat sekurang- kurangnya Gred D mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM.
 • Mendapat sekurang- kurangnya Tahap 2 (BAND 2) dalam MUET.

DIPLOMA

 • Mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.75 pada peringkat Diploma dalam bidang berkaitan.
 • Mendapat sekurang- kurangnya SATU (1) Gred C pada peringkat SPM daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
  • Usul-Al-Din
  • Al-Syariah
  • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah
  • Manahij Al-Ulum Al-Islamiah
  • Al-Adab Wa Al-Balaghah
  • Bahasa Arab 
 • Mendapat sekurang- kurangnya TIGA (3) Gred C mata pelajaran lain TIDAK TERMASUK Bahasa Melayu pada peringkat SPM
 • Mendapat sekurang- kurangnya Gred D  Bahasa Inggeris peringkat SPM.
 • Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

 

STAM

 • Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid pada peringkat STAM.
 • Mendapat sekurang- kurangnya Gred C SATU (1)  daripada mata pelajaran  berikut pada peringkat SPM:
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
  • Usul-Al-Din
  • Al-Syariah
  • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah
  • Manahij Al-Ulum Al-Islamiah
  • Al-Adab Wa Al-Balaghah
  • Bahasa Arab 
 • Mendapat sekurang- kurangnya TIGA (3) Gred C mata pelajaran lain TIDAK TERMASUK Bahasa Melayu pada peringkat SPM
 • Mendapat sekurang- kurangnya Gred D mata pelajaran Bahasa Inggeris peringkat SPM.
 • Mendapat sekurang- kurangnya Tahap 2 (BAND 2) dalam MUET.

MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran pengkhususan pada peringkat Matrikulasi/Asasi
 • Mendapat sekurang- kurangnya  Gred C SATU (1) daripada mata pelajaran berikut  pada peringkat SPM:
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
  • Usul-Al-Din
  • Al-Syariah
  • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah
  • Manahij Al-Ulum Al-Islamiah
  • Al-Adab Wa Al-Balaghah
  • Bahasa Arab 
 • Mendapat sekurang- kurangnya Gred C  TIGA (3) mata pelajaran lain selain yang telah dipilih TIDAK TERMASUK Bahasa Melayu pada peringkat SPM
 • Mendapat sekurang- kurangnya Gred D Bahasa Inggeris peringkat SPM
 • Mendapat sekurang- kurangnya MUET  Tahap 2 (BAND 2)
 

NOTA:

Maklumat lengkap Pusat Pengajian Antropologi dan Dakwah boleh dibaca disini hot button animation gif