ISM A&D

 

Program ini bertujua memperkenalkan dan melahirkan graduan yanmemenuhi keperluan semasa, menguasai dan mengaplikasi pelbagai disiplin ilmu  dan kemahiran pengaplikasian dakwaserta menjadi peneraju dalam bidanyanberupaya mengintegrasi secara kreatidan inovatif. Seterusnymelahirkan generaintegrasilmu, amal dan iman serta melahirkan tenagkerjyanmampberdaya saing dalam pasaran  dan cabaran semassecara berakhlak dan berintegriti.
 
 Objektif
 1. Mempunyai pengetahuan yang luas dalabidang antropologi dan dakwah.
 2. Mampu menguasai disipliilmu antropologi dari aspek pengaplikasiannya dalam kemahiran  dakwah.
 3. Melahirkan graduan yang dapat mengurus masyarakat dan budaya untuk meningkatkan kualiti hidup dalam pentadbiran dan pengurusan pembangunan mapan.
 4. Mempunyai pengetahuan dalam aspek pengintegrasian kemahiran antropologi dan dakwah dengan teknologmaklumat  dan komunikasi (ICT).
 5. Bertanggungjawab, berketerampilan mulia dan berupaya mengamalkan ciri-cirkepemimpinan.
 6. Berkeyakinan untuk membina dan membentuk kepakaran dalam bidang antropologi  dan dakwah ke peringkat sarjana dan doktor falsafah.
Hasil PembelajaraProgram
 1. Menjelaskan kandungan dan  mempraktik pelbagai disipliilmu antropologi dan dakwah secara bersepadu.
 2. Mengintegrasikan kemahiran antropologdan dakwah, kemahiran teknologmaklumat dan komunikasi dalam melaksanakan perkongsian ilmu pengetahuan
 3. Menyampaikan pandangan dan  pendapat secara berkesan  melalui aspek-aspek afektif dalam pelbagai situaskomunikasi.
 4. Mewujudkan perhubungan yangmesra diantara diri, komuniti dan kerajaan setempat.
 5. Mempamerkan nilai-nilai integriti, kredibiliti dan bertanggungjawab secara berterusan.
 6. Membuat refleksi serta menilai tahap penguasaan kemahiran- kemahiran antropologi  dan dakwah untuk penambahbaikan yang berterusan.
 7. Mengenal pasti idea dan peluang  yanwujud untuk menghasilkan perancangan baharu berkaitan dengan  antropologi dan dakwah.
 Peluang Kerjaya
 1. Usahawan Sosial
 2. Pegawai Pembangunan Masyarakat
 3. Pegawai Kebajikan Masyarakat
 4. Pegawai Khidmat Sosial
 5. Pegawai PenyelidiSosial
 6. Tenaga Akademik
 7. Pegawai Penguatkuasa
 8. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
 9.  Kurator
 10.  Pegawai Arkib
 11.  Pegawai Tadbir Diplomatik
 12.  Pegawai Tadbir
 SYARAT-SYARAT KEMASUKAN
 Syarat Masuk FSSG
 
 
 
 SYARAT KHASSyarat Masuk FSSG 2
 

NOTA:

Maklumat lengkap Pusat Pengajian Antropologi dan Dakwah boleh dibaca disini hot button animation gif